10 อาชีพ เทคโนโลยี

หัวข้อ

10 อาชีพ เทคโนโลยี

10 อาชีพ เทคโนโลยี  ในปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่ยุคดิจิตอล Thailand 4.0 ซึ่งทำให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมที่เน้นด้านเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น ทำให้อาชีพในปัจจุบันมีแนวคิดแบบ “ทำน้อยแต่ได้มาก” เพื่อเพิ่มมูลค่าและประสิทธิภาพของสินค้าและบริการ ที่สำคัญต้องสามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตอิสระของคนรุ่นใหม่ได้ด้วย ดังนั้นคนรุ่นใหม่จึงต้องมีการปรับตัวเพื่อก้าวให้ทันเทคโนโลยีที่รวดเร็ว วันนี้เรามาพูดถึงอาชีพที่มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงในยุค Thailand 4.0 กันครับ

1. 10 อาชีพ เทคโนโลยี Coder – นักเขียนโค้ด

Role: Coding ให้ Software ทำงานได้ตามเป้าหมาย โดยเข้าใจหลักและกฎเกณฑ์ของภาษาคอมพิวเตอร์

Key Personalities: จินตนาการสูง ชอบการเรียนรู้ ชอบทำงานกับคอมพิวเตอร์

Well-Known Person: Larry Page แห่ง Google
10 อาชีพ เทคโนโลยี ในยุค 4.0 กระบวนการต่างๆในการทำงานและการดำเนินชีวิต หากอาศัยเพียงแรงมนุษย์คงไม่เพียงพอครับ สำหรับCoderจะเป็นผู้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวก และทำให้เกิดความเป็นไปได้ในสิ่งที่มนุษย์อยากที่จะทำ ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพและเติบโตได้มากขึ้น จึงเป็นตำแหน่งอาชีพหนึ่งที่มีความสำคัญและต้องการอย่างมาก

2. Strategist – นักวางกลยุทธ์

Role: ช่วยเหลือนักบริหารในด้านการวิเคราะห์สถานการณ์ และเสนอประเด็นเชิงกลยุทธ์ให้นักบริหารตัดสินใจ โดยกำหนดวัตถุประสงค์ รวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริง ระบุปัญหา วิเคราะห์สภาพแวดล้อม แล้วจึงกำหนดกลยุทธ์ วิธีในการแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการ

Key Personalities: จินตนาการสูงและเป็นนักคิดกลยุทธ์ที่มีแผนการสำหรับทุกอย่าง

Well-Known Person: Michael E. Porter นักกลยุทธ์
ปัจจัยสำคัญของการเติบโตทางธุรกิจหรือการทำงานต่างๆ คือการวางกลยุทธ์และมองเห็นอนาคต เพื่อให้เกิดมุมมองใหม่ๆ และสร้างจุดเด่นจุดแข็งของธุรกิจขึ้นมาได้นับเป็นอาชีพที่สำคัญอย่างมากในการทำให้ธุรกิจต่างๆเติบโตขึ้นครับ

3. Data Analyst – นักวิเคราะห์ข้อมูล

Role: วิเคราะห์ข้อมูลและศึกษาความเป็นไปได้จากข้อมูล ออกแบบและวางแผนดำเนินการทางธุรกิจ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

Key Personalities: ชอบสถิติ วิเคราะห์ได้ละเอียด แม่นยำ เป็นนักคิด ทำนายแนวโน้ม

Well-Known Person: Vadim Kutsyy หัวหน้าห้องปฏิบัติการข้อมูลของ eBay
อีกหนึ่งปัจจัยของการเติบโตทางธุรกิจ และเป็นอาชีพที่มีความสำคัญ ก็คือนักวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งเป็นการวิเคราะห์เชิงสถิติจากข้อมูลจำนวนมาก โดยนำมาตีความและวิจัย เพื่อนำไปวางแผนการดำเนินงานให้มีประโยชน์สูงสุด รวมถึงลดความเสี่ยงต่างๆที่ทำให้เกิดปัญหา

4. User Experience Designer – นักออกแบบจากประสบการณ์ผู้ใช้งาน

Role: ออกแบบสินค้าและบริการโดยคำนึงถึงประสบการณ์ของผู้ใช้งานเป็นหลัก

Key Personalities: จินตนาการสูง ชอบการเรียนรู้และการออกแบบ

Well-Known Person: Irene Au หัวหน้าฝ่ายออกแบบของ Google, Yahoo และ Udacity
ในการทำธุรกิจ อีกอย่างหนึ่งที่จะทำให้ธุรกิจเติบโตได้ ธุรกิจนั้นต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับ user โดย UXD จะเป็นผู้ออกแบบโดยอาศัยการเรียนรู้และสังเกตพฤติกรรมของ user แล้วนำไปพัฒนา ทำให้สินค้าและบริการสามารถเข้าถึง user ได้ดียิ่งขึ้น จึงเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ขาดไม่ได้ขององค์กรครับ

5. Software Developer – นักพัฒนาซอฟต์แวร์

Role: ออกแบบสร้างและวางแผนพัฒนาซอฟท์แวร์

Key Personalities: จินตนาการสูง ชอบการเรียนรู้ ชอบคิดค้นนวัตกรรม

Well-Known Person: Linus Torvalds ผู้สร้างระบบปฏิบัติการ Linux และ Git Linux
ปัจจุบันเป็นยุคที่เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก และเบื้องหลังเทคโนโลยีต่างๆ ก็จะมีนักพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นผู้คอยสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้ จึงเป็นอาชีพที่เป็นกลไกสำคัญของการทำให้เกิดเทคโนโลยีต่างๆ และมีโอกาสก้าวหน้าสูง

6. Computer Systems Analyst – นักวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์

Role: วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ มีความเข้าใจเป้าหมายระบบงานขององค์กร ออกแบบขั้นตอนการทำงานให้เหมาะสมกับเครือข่ายขององค์กร

Key Personalities: ชอบเสาะหาข้อเท็จจริง ไม่ยอมให้มีข้อสงสัยเหลืออยู่ กระฉับกระเฉง เข้าใจผู้อื่นได้ดี

Well-Known Person: Steve Wozniak หัวหน้านักวิทยาศาสตร์ที่ Data virtualization company
นักวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ เป็นอาชีพที่ใช้ทั้งความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านธุรกิจ เป็นกลไกสำคัญที่ทำให้สามารถวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ และวิจัยเทคโนโลยีที่ดีที่สุดเพื่อนำมาใช้ในองค์กร จึงเป็นตำแหน่งที่ขาดไม่ได้เลยในการทำให้องค์กรมีประสิทธิภาพ

7. IT Manager – ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

Role: วางแผนนโยบายและแนวโน้มทางเทคโนโลยี, พัฒนาและประสานงาน รวมทั้งบำรุงรักษาระบบ IT

Key Personalities: จินตนาการสูง ชอบการเรียนรู้ ชอบคิด วางแผนการสำหรับทุกอย่าง

Well-Known Person: จักรพงศ์ พุ่มไพจิตร เจ้าของแฟนเพจ ท็อฟฟี่เป็นตุ๊ดซ่อมคอม
ในยุคที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ และเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา IT Manager เป็นผู้จัดการด้านเทคโนโลยีให้มีความทันสมัย และแก้ปัญหาอย่างทันท่วงที เพื่ออำนวยความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้งาน เป็นตำแหน่งอาชีพที่ทุกองค์กรนั้นต้องการ

8. Information Security Analysts – นักวิเคราะห์ความปลอดภัยของข้อมูล

Role: วางแผนพัฒนาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ จัดระบบและควบคุมมาตรการความปลอดภัย ป้องกันข้อมูลและเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์

Key Personalities: กระฉับกระเฉง มุ่งมั่น ชอบวางแผน

Well-Known Person: Mark Russinovich ผู้ทำหน้าที่ CTO ของ Microsoft
การเข้าสู่ยุคดิจิตอลและมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการทำงานและดำเนินชีวิต ข้อมูลต่างๆได้เข้าไปอยู่ในระบบ cloud ดังนั้นสิ่งที่ละเลยไม่ได้ก็คือความปลอดภัยของข้อมูล ที่อาจมีผู้ไม่หวังดีหรือหาผลประโยชน์จากข้อมูลของผู้ใช้ จึงต้องมี Information Security Analysts เป็นผู้เชี่ยวชาญที่คอยวางแผนเพื่อป้องกันระบบจากการบุกรุกและการโจมตีทางไซเบอร์ ไม่แปลกที่อาชีพนี้มีความสำคัญอย่างมาก

9. Computer Network Architect – สถาปนิกเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Role: ออกแบบสร้างและบำรุงรักษาเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล กำหนดงบประมาณการออกแบบเครือข่ายและการติดตั้ง

Key Personalities: มีแนวคิดเป็นระบบเป็นขั้นตอน ชอบเรียนรู้และวางแผน

Well-Known Person: Tom Hollingsworth วิศวกรเครือข่าย United Systems
จากการใช้งาน Network ในปัจจุบันที่มีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อย ๆ การออกแบบสร้างและบำรุงรักษาเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล รวมทั้งการกำหนดงบประมาณการออกแบบเครือข่ายและการติดตั้ง มีความสำคัญอย่างมากทั้งนี้เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจนั่นเองครับ

10. Computer Support Specialist – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนคอมพิวเตอร์

Role: แก้ไขปัญหาการเข้าสู่ระบบระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ทำงานผิดปกติ ให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาและปรับปรุงแก่ผู้ใช้งาน

Key Personalities: เป็นนักตรรกะ ชอบการมีแบบแผน ชอบเรียนรู้ และหาทางออก

Well-Known Person: David Perry แห่ง Comodo Group บริษัทซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ ต้องการการแก้ไขอย่างตรงจุด และรวดเร็ว อาชีพ Computer Support Specialist เรียกได้ว่าเป็นบทบาทที่สำคัญอย่างมาก เพราะจะเป็นบุคคลที่เข้าไปแก้ปัญหานั้นโดยการศึกษาปัญหาจากผู้ใช้งานโดยตรงและให้คำแนะนำที่ถูกต้องอย่างรวดเร็วครับ

จากอาชีพทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่ล้วนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ซึ่งเป็นสิ่งที่จะขับเคลื่อนให้ประเทศไทยสามารถเข้าสู่ยุคดิจิตอลได้อย่างเต็มที่ thailandwatch จึงได้มีการปรับตัว และรูปแบบของการทำงานให้เข้ากับยุค Thailand 4.0 โดยทุกท่านสามารถเข้ามาสัมผัสประสบการณ์จริงกับวิถีการทำงานรูปแบบใหม่ที่ thailandwatch

 

บทความที่เกี่ยวข้อง