*สำหรับผู้ที่อยู่สหรัฐอเมริกา

ขั้นตอนการสมัครยามเฝ้าแผ่นดิน

1. การเขียนใบสมัคร 
Download ใบสมัคร กรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ ชัดเจนและครบถ้วน
2. การชำระเงิน 
2.1 โอนเงินผ่านธนาคาร เข้าบัญชี “มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน” ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางลำภู ประเภทกระแสรายวัน เลขที่ 008-1-09529-9
2.2 ชำระด้วยเช็คธนาคาร สั่งจ่าย ในนาม “มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน”
3. การส่งเอกสาร 
3.1 กรณีชำระโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร ให้จัดส่ง สำเนาใบสมัคร พร้อมสำเนาใบโอนเงิน มายัง “มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน”
• ส่งทางไปรษณีย์ เลขที่ 49/1 ถนนพระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ10200 หรือที่ ตู้ ปณ. 8 ปณ. ราชดำเนิน กรุงเทพฯ 10200
• ส่งโทรสาร หมายเลข 0-2629-4752, 0-2629-4753
3.2 กรณีชำระด้วยเช็คธนาคาร ให้จัดส่ง สำเนาใบสมัคร พร้อมเช็คธนาคาร มายัง “มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน” เลขที่ 49/1 ถนนพระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ10200 หรือที่ ตู้ ปณ. 8 ปณ. ราชดำเนิน กรุงเทพฯ 10200

หมายเหตุ

เนื่องด้วย ขณะนี้มีผู้สนใจส่งใบสมัครสมาชิกยามเฝ้าแผ่นดินผ่านทางไปรษณีย์ และทางโทรสารเป็นจำนวนมาก ทำให้การทำงานบางส่วนมีความล่าช้า ทางทีมงานจึงใคร่ขอความกรุณาท่านให้เข้ามาสมัครสมาชิกยามเฝ้าแผ่นดิน ที่มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินด้วยตัวท่านเอง พร้อมรับองค์จตุคามฯ ได้ทันที

คลิกดูแผนที่มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินได้ที่นี่

ผู้ที่สมัครยามเฝ้าแผ่นดินและสั่งจองจตุคามฯ

สามารถมารับจตุคามฯ ได้ตั้งแต่ 15 กรกฎาคม 2550 เป็นต้นไป โดยทางมูลนิธิฯ จะให้แบ่งรับตามเลขที่ใบเสร็จรับเงิน ซึ่งจะประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ทางสื่อในเครือผู้จัดการ และ ASTV

** ต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องของผู้สั่งจองมาด้วย หากผู้สั่งจองไม่สามารถมารับเองได้ ให้เขียนมอบฉันทะ การรับจตุคามฯ แทน โดยระบุเลขที่บัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ ลงในสำเนาบัตรประชาชนของผู้สั่งจองท่านนั้น พร้อมเซ็นต์ชื่อกำกับ**